วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการ TO BE NUMBER ONE คืออะไร
. . . . . . .โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน

3. การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายป้องกันและช่วยเหลือ

ตัวอย่างโครงการ TO BE NUMBER ONE
1. การสมัครสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

2. สมาชิกมีสิทธิ์ได้อะไรบ้าง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ทุกกิจกรรม

3. หน้าที่ของสมาชิก

3.1 เป็นแกนนำในการหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกในการต่อต้านยาเสพติดให้กว้างขวางมากขึ้น

3.2 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมในการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

3.3 ร่วมสอดส่องดูแลถึงเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดหรือหากพบที่เป็นกลุ่มเสพที่แจ้งเบาะแสแก่ ครู อาจารย์

3.4 ทำหน้าที่คอย “ ปรับทุกข์-ผูกมิตร ” กับเพื่อนที่ติดยาเสพติดและกลับตัวเป็นคนดีเพื่อให้ก้าวสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

4. กิจกรรมในชมรมมีอะไรบ้าง

. . . . . กิจกรรมในชมรม คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมและดูแลช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในลักษณะ เพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้สมาชิกได้รับประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหา และพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีแนวคิด “ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ”

ตัวอย่างกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในปี 2550 มีกิจกรรม ดังนี้

4.1 กิจกรรมจัดตั้งอุปกรณ์ประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

4.2 กิจกรรม ประชุม ปรึกษาหารือ การดำเนินกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง

4.3 กิจกรรมเว็บบอร์ดปรับทุกข์

4.4 กิจกรรมมุมเพื่อนรัก

4.5 กิจกรรมออกเสียงตามสาย วันละ 5 นาที ( ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสไม่ยุ่งเกี่ยวสารเสพติด )

4.6 กิจกรรมเว็บบอร์ดเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

4.7 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคม
โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงฯ การประกวดละครสั้น ( Mini Series ) ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย แลพความเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

4.8 กิจกรรม “ ต้นไม้แห่งชีวิต ”

4.9 กิจกรรมขยายผล TO BE NUMBER ONE ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจำปี 2550 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

4.9.1 แจกแผ่นพับความรู้ ต่อต้าน เฝ้าระวังสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง

4.9.2 โน้มน้าว เข้าใจ สดใส ได้สมาชิกใหม่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

4.9.3 ร้องเล่น เต้นรำ นำสุข เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

4.10 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ TO BE NUMBER ONE

4.11 กิจกรรม สร้างสุข ดูหนัง ฟังเพลง

4.12 กิจกรรม ประกวด T.N. Dancing Contest

4.13 กิจกรรมฟุตซอลต้านสารเสพติด

4.14 กิจกรรมประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ( หมู่/เดี่ยว )

- กิจกรรมประกวดวงดนตรี Folk Song

- กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

4.15 กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด ”

4.16 กิจกรรม “ ธรรมสุขสันต์ ”

4.17 กิจกรรมประดวดแข่งขัน ทอล์กโชว์ “ เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด ”

4.18 กิจกรรมประกวดคำขวัญ “ เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติด ”

5. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีบริการอะไร

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นฯ ให้บริการโดย นักเรียนแกนนำและนักเรียนแกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีบริการ ดังนี้

5.1 บริการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยปัญหาต่างๆมีบริการ 2 ลักษณะ

5.1.1 บริการเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำศูนย์ฯ และบริการปรึกษาทาง

5.1.2 บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองมีบริการด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ

. . . การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยคอมพิวเตอร์จากคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ทางระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้สามารถศึกษาหรือประเมินตนเองจากแบบประเมินต่างๆ เช่น แบบประเมิน EQ แบบประเมินความเครียด ที่สมารถวิเคราะห์และประเมินผลให้ผู้ใช้บริการ ทราบผลได้ทันทีหรือจากจุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการยังไม่ค้นพบตัวเอง หรือค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาในระบบที่พึงพอใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มซึงประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยอาสาสมัครจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ซึ่งนอกจากจะทำให้วัยรุ่นได้รับความสนุกสนาน ได้รู้จักเพื่อนแล้ว ยังทำให้วัยรุ่นได้พัฒนา EQ ของตนเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัยจากยาเสพติด

5.1.3 บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสุข เป็นบริการแนะนำ และฝึกกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของเยาวชน โดยอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ DJ และอื่นๆ เป็นต้น


6. แผนผังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเตรียมอุมศึกษา ภาคเหนือ


7. สื่อและเทคโนโลยีประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
. . . . . สื่อและเทคโนโลยีประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นประกอบด้วย หนังสือคู่มือ และ CD ชุดเทคโนโลยีสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น และเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

7.1 สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน

7.2 เพื่อนช่วยเพื่อน

7.3 สานสายใยหัวใจรัก

7.4 สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด

7.5 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ

7.6 คู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน


เว็บไซต์โครงการ TO BE NUMBER ONE

1 ความคิดเห็น:

  1. Very informative article. Anyone who’s battling with the question, Am I alcoholic can also find the comprehensive list of AA meetings at sober.com very helpful. I’m not affiliated with this site, I just want recovering alcoholics out there to find a comprehensive list of AA meetings just in case you are relocating or searching for an AA meeting in your new place. For the complete list of AA meetings, here’s the link: http://sober.com/aa-alcoholic-anonymous-meetings.html

    ตอบลบ